Nawigacja
HARCERSKI OŚRODEK MORSKI
Regulamin HOM Szczecin
Historia HOM Szczecin
Jednostki pływające HOM
Kalendarz imprez
Szkółka żeglarska
KWŻ
Galeria zdjęć
Cennik
Linki i cumki
KOOPERATYWA ARMATORÓW
Porozumienie armatorów
Deklaracja członkowska
Składki członkowskie
KOŁO PRZYJACIÓŁ HOM
Członkowie koła
Regulamin koła
SZKOLENIA I KURSY
Sternik motorowodny
Sternik motorowodny morski
Żeglarz jachtowy
OBOZY I PÓŁKOLONIE
Obozy żeglarskie
Półkolonie na HOM
Karta kwalifikacyjna
Zdjęcia w serwisie
Próba rozpalenia ogniska
Próba rozpalenia ogniska
Biwak pod Unijną Banderą w HOM
Prognoza ICM
ICM
Polub nas na Facebook
Filmoteka HOM

Pożeglowało z nami
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nawigacja
Artykuły » Artykuły techniczne » KOOPERATYWA ARMATORÓW
KOOPERATYWA ARMATORÓW

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

CZŁONKAMI KOOPERATYWY ARMATORÓW

„HOM-SZCZECIN”

 

zawarte w Szczecinie, dnia 01 02 2015 r. pomiędzy:

Armatorami – rezydentami Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie, którzy złożyli i podpisali deklarację członkowską przystąpienia do Kooperatywy Armatorów zgodnie z załącznikiem nr.1niniejszego Porozumienia, zwanymi dalej Członkami Kooperatywy.

Intencją powołania Kooperatywy Armatorów jest niedopuszczenie do likwidacji  sześćdziesięcioletniej  działalności Harcerskiego Ośrodka Morskiego z uwagi na jego trudną  sytuację ekonomiczną

PRZEDMIOT  POROZUMIENIA

 1. Członkowie Kooperatywy podpisują niniejsze Porozumienie w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia którym jest podpisanie umowy najmu, zarządzania i obsługi przystani jachtowej, basenu portowego, hangaru oraz placów parkingowych zlokalizowanych na terenie Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie przy ul. Żaglowej 2.
 2. Wspólne przedsięwzięcie obejmuje pokrycie kosztów zarządzania, eksploatacji i obsługi przedmiotu Porozumienia a w szczególności;
  1. czynszu najmu
  2. opłat z tytułu użytkowania basenu portowego oraz suwnicy
  3. należności publicznoprawnych – podatki od nieruchomości, dzierżawy wieczystej itp.
  4. opłat eksploatacyjnych z tytułu:

                         - dostawy energii elektrycznej

                         - dostawy wody i odprowadzenia ścieków

                         - odbioru nieczystości stałych

 1. kosztów związanych z zarządzaniem i obsługą  przystani - [firma zewnętrzna].
 2. kosztów związanych z ochroną –[ firma zewnętrzna]
 3. kosztów drobnych remontów, napraw i konserwacji.

TERMIN OBOWIĄZYWANIA POROZUMIENIA

 1. Członkowie Kooperatywy zgodnie ustalają, że niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony wynoszący 23 miesiące liczony od dnia 01 02 2015 r.   do dnia 31 12 2016  r. Porozumienie podlegać będzie automatycznemu przedłużeniu na okres następujących po sobie 12 miesięcznych okresów, aż do dnia zwrotu przedmiotu najmu właścicielowi nieruchomości Tian Yu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

REPREZENTACJA KOOPERATYWY

 1. Członkowie Kooperatywy zgodnie postanawiają iż Reprezentantem Kooperatywy  zostaje  Piotr Wódz Członek Kooperatywy zamieszkały w Szczecinie przy ul. Chorwackiej 23 b.
 2. Członkowie Kooperatywy  udzielają Reprezentantowi Kooperatywy nieodwołalnego w czasie trwania niniejszego Porozumienia  pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Członków Kooperatywy  w szczególności:
  1. reprezentowania Członków Kooperatywy na zewnątrz, w szczególności wobec Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP oraz wszelkich innych osób i podmiotów.
  2. podejmowania wobec osób trzecich zobowiązań, w tym  zobowiązań finansowych.
  3. prowadzenia negocjacji i zawierania umów niezbędnych do prawidłowego zarządzania przedmiotem porozumienia.
  4. jednoosobowym zarządzaniu kontem bankowym Kooperatywy
  5. planowania i kontroli finansowej.
  6. przyjmowaniem korespondencji
  7. przygotowania i prowadzenia Posiedzeń Członków Kooperatywy
  8. Z udzielonego pełnomocnictwa  Reprezentant Kooperatywy  zobowiązuje  się korzystać w sposób, który nie narazi na szkodę Członków Kooperatywy i służyć będzie realizacji postanowień Porozumienia.
  9. Członek Kooperatywy jest wyłączony od reprezentacji i prowadzenia spraw będących w gestii Reprezentanta  Kooperatywy, a w szczególności nie ma prawa do składania jakichkolwiek oświadczeń wiedzy lub woli mogących skutkować powstaniem po stronie Reprezentanta Kooperatywy jakichkolwiek zobowiązań.
  10. Członkowie Kooperatywy ustalają iż wynagrodzeniem rocznym Reprezentanta Kooperatyw za wykonywane czynności na jej rzecz, będzie kwota powstała z różnicy pomiędzy kosztami zarządzania i eksploatacją przedmiotu porozumienia a wysokością wpłaconych składek.
  11. Reprezentant Kooperatywy deklaruje iż bierze na siebie ryzyko biznesowe. Wszelkie ewentualne straty powstałe w wyniku swojej działalności pokryje w zakresie własnym.

FINANSOWANIE KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH

 1. Członkowie Kooperatywy Armatorów zobowiązują się ponosić wydatki na pokrycie kosztów zarządzania, eksploatacji i obsługi przedmiotu porozumienia w formie rocznej składki.
 2. Wysokość składki określona została indywidualnie dla każdego Członka  Kooperatywy z osobna zgodnie z złożoną i podpisaną deklaracją członkowską, załącznik nr.1 niniejszego porozumienia.
 3. Wydatki związane z działalnością Kooperatywy pokrywane są  za pośrednictwem konta bankowego: ING Bank Śląski nr. rachunku -  50 1050 1559 1000 0092 0268 8306

PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członek Kooperatywy w zamian za partycypację w kosztach zarządzania i eksploatacji  przedmiotu porozumienia ma prawo do cumowania w basenie portowym i zimowego składowania swojej jednostki pływającej w uzgodnionym z Reprezentantem Kooperatywy miejscu i czasie.
 2. Członek Kooperatywy nie może oddać osobie trzeciej w pod wynajem ani do bezpłatnego używania- ani w całości ani w części  miejsca bazowania na terenie HOM.
 3. Członek Kooperatywy zobowiązany jest do wpłaty pełnej rocznej  składki na rachunek bankowy Kooperatywy w wysokości i terminie określonym  w załączniku nr 1 niniejszego porozumienia
 4. Brak terminowej wpłaty przez Członka Kooperatywy może skutkować wykreśleniem jego z listy Członków a tym samym pozbawić go prawa do cumowania i zimowania jego jednostki pływającej.
 5. Członkowie Kooperatywy zobowiązują się współdziałać ze sobą w celu należytej eksploatacji przedmiotu porozumienia, w szczególności: dbania o zachowanie porządku i higieny,  przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa itp.  
 6. Członkowie Kooperatywy – armatorzy jednostek pływających zobowiązują się do wykupienia polisy  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.         
 7. Każdy Członek Kooperatywy ma prawo w każdym czasie bez podawania przyczyny zrezygnować z Członkowstwa w Kooperatywie.
 8. Reprezentant Kooperatywy ma obowiązek minimum raz w roku zwołać posiedzenie Członków Kooperatywy
 9. Reprezentant Kooperatywy bierze na siebie pełną odpowiedzialność  materialną za wszelkie  decyzje podjęte przez niego a związane z prowadzeniem spraw Kooperatywy. 
 10. Członkowie Kooperatywy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności  materialnej za decyzje podejmowane przez Reprezentanta Kooperatywy w szczególności za jego zobowiązania finansowe wobec osób trzecich i innych podmiotów gospodarczych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reprezentant Kooperatywy z chwilą zakończenia najmu przedmiotu umowy a tym samym zakończenia działalności Kooperatywy, zobowiązuje się do zwrotu Członkom Kooperatywy nadpłaconych składek wynikających z rocznego rozliczenia ich kosztów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie zmiany, jak i również wypowiedzenie niniejszego porozumienia winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej.
 4. Porozumienie sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego Członka Kooperatywy.
 5. Integralną część Porozumienia stanowi; - załącznik nr.1 deklaracja  członkowska przystąpienia do Kooperatywy Armatorów
 6. Porozumienie odczytano, zgodnie przyjęto i w formie załączonych    deklaracji członkowskich podpisano.
 7. Niniejszy oryginał Porozumienia wraz z podpisanymi deklaracjami Członków Kooperatywy zdeponowany został w siedzibie; Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie przy ul Żaglowej 2.

Reprezentant Kooperatywy

Piotr Wódz

 

 1. POROZUMIENIE DO POBRANIA W PDF
 2. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DO POBRANIA W PDF
 3. REGULAMIN PRZYSTANI JACHTOWEJ "HOM SZCZECIN"